Archive for the ‘Nezařazené’ Category

Soudní překlad

Pondělí, Prosinec 15th, 2008

Soudní překlad (někdy nazývaný úřední překlad, překlad s kulatým razítkem aj.) je typ překladu dokumentu, který vyžadují zejména úřady (české i zahraniční) a jiné instituce. Soudní překlad je nejčastěji požadován u dokumentů jako jsou diplomy, rodné a oddací listy, výpisy z rejstříku trestů atd. Překlad může vyhotovit pouze překladatel, který byl jmenován soudem k vyhotovování soudních překladů.

Soudní překlad vypadá tak, že originální dokument je neodlučitelně svázán s překladem a opatřen doložkou, podpisem a pečetí překladatele. Nejčastěji je překlad vázán trikolórovou šňůrkou, ale může být také prošit sešívačkou apod. Tlumočnická doložka obsahuje potvrzení tlumočníka, že je jmenován soudem k vyhotovování ověřených překladů ? je zde uvedeno, kdy a který soud jej jmenoval, dále je zde uvedeno, pod jakým číslem je překlad zanesen do tlumočnického deníku tlumočníka, který překlad vyhotovil.

Jelikož vázání překladu by mělo být neodlučitelné, u některých důležitých dokumentů (diplomy, rodné listy atd.) se doporučuje dodat místo originálního dokumentu jeho notářskou kopii.

Simultánní tlumočení

Pondělí, Prosinec 15th, 2008

 

Služby tlumočníků jsou často používány na mezinárodních konferencích, kde řečníci hovoří ve své mateřštině nebo schválených jednacích jazycích a tlumočníci v tlumočnických kabinách (nikoli kabinkách) tlumočí do dalších jednacích jazyků tak, aby si každý z účastníků mohl do svých sluchátek zvolit tlumočení do toho jazyka, který mu nejlíp vyhovuje (simultánní tlumočení). Často jsou tlumočeny rovněž filmy na filmových festivalech. Simultánnímu tlumočení za použití tlumočnické techniky se říká tlumočení kabinové.

Nabídka překladů a tlumočení

Pondělí, Prosinec 15th, 2008

Správná nabídka překladů a tlumočení by měla obsahovat tyto služby:

  • Simultánní - tlumočník hovoří současně s mluvčím
  • Konsekutivní - tlumočník následně překládá jednotlivé úseky promluvy
  • Soudní ? tlumočník je registrován příslušným krajským soudem ČR a má pro tuto činnost udělené oprávnění
  • Tlumočení po telefonu
  • Tlumočení s výjezdem
  • Pořízení audio/video záznamu
  • Dabing

Překlady a tlumočení - orientace v nabídce firem

Pondělí, Prosinec 15th, 2008

Na těchto stránkách vám poskytneme informace o firmách poskytující překlady a tlumočení.